Regulamin Organizacyjny Oleskiego Muzeum Regionalnego w Oleśnie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Oleskiego Muzeum Regionalnego w Oleśnie

Na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591), Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. ( Dz. U.  z 1997r. Nr 5, poz.24, z 1998 r. nr 106, poz.668, z 2002r. nr 113, poz. 984, z 2003r. nr 162, poz. 1568),  Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, nr 162, poz. 1568, nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96), Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), oraz Uchwały nr XXVI/222/04 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15.12.2004 r. w sprawie nadania Statutu Oleskiemu Muzeum Regionalnemu w Oleśnie  i  Uchwały nr XXXVIII /226/09 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2009 r.  w sprawie zmian w Statucie Oleskiego Muzeum Regionalnego wprowadza się niniejszy regulamin.

Rozdział I  

 Postanowienia ogólne

1. Regulamin organizacyjny ustala strukturę organizacji wewnętrznej pracy Oleskiego Muzeum Regionalnego w Oleśnie i stanowi formalno- prawną podstawę decyzji w zakresie kształtowania właściwego modelu zatrudnienia i właściwej polityki kadrowej placówki i obowiązuje wszystkich pracowników Oleskiego Muzeum Regionalnego w Oleśnie zwanym dalej „Muzeum”.
Oleskie Muzeum Regionalne jako samorządowa jednostka-instytucja kultury powołana Uchwałą Nr XXVI/222/04 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 grudnia 2004 r.(Statut Oleskiego Muzeum Regionalnego w Oleśnie) dla Miasta i do realizacji celów jakim jest trwała ochrona dóbr kultury, gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, inwentaryzacja i katalogowanie eksponatów związanych z historią regionu, uzupełnianie zbiorów, informowanie o wartościach i treściach zgromadzonych zbiorów, umożliwienie kontaktu ze zbiorami poprzez wystawy stałe i czasowe, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki, kultury i oświaty, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej, dokumentowanie przeszłości i kultury ludowej regionu oraz propagowanie sztuki działa w oparciu o wyżej wymienione akty prawne.

2. Siedziba Muzeum znajduje się w Oleśnie przy ul. Jaronia 7.

3. Regulamin organizacyjny Muzeum w Oleśnie nadawany jest przez Dyrektora Muzeum po zatwierdzeniu przez  Burmistrza Miasta Olesna.

4. W części spraw finansowo – księgowych i gospodarczych Muzeum, Dyrektor współpracuje z Głównym Księgowym zatrudnionym w Muzeum.

5. Postanowienia Regulaminu są podstawą do ustalenia opisów poszczególnych stanowisk pracy.

6. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie postanowień regulaminu jest Dyrektor Muzeum.

Rozdział II 

Struktura organizacyjna

1. Oleskim Muzeum Regionalnym w Oleśnie kieruje Dyrektor, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za prace powierzonej mu placówki i uzyskane przez nią wyniki, a także reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Opis stanowiska pracy i odpowiedzialności Dyrektora ustala Burmistrz Miasta Olesna.

3. Muzeum realizuje swoje zadania statutowe w następujących działach:

a) Dział historyczny,

b) Dział etnograficzny,

c) Dział archeologiczny,

d) Izba leśno-łowiecka.

4. Stanowiska pracy, których opisy odpowiadają poszczególnym zadaniom statutowym placówki, tworzą organizację wewnętrzną Muzeum. Ustala się, następujące stanowiska pracy w Oleskim Muzeum Regionalnym:

a) Dyrektor,

b) Adiunkt muzealny,

c) Pomoc muzealna-pracownik gospodarczy,

d) Główny  Księgowy.

Rozdział III:              

Zakresy czynności poszczególnych pracowników:

1. Dyrektor Muzeum:

a) nadzór i koordynacja realizacji statutowych zadań Muzeum,

b) ogólne kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych i administracyjnych,

c) programowanie i planowanie zadań merytorycznych oraz organizacyjno- finansowych

Muzeum,

d) opracowanie projektu budżetu Muzeum oraz czuwanie nad prawidłową jego realizacją i racjonalnym wydatkowaniem,

e) sporządzanie sprawozdań z działalności merytorycznej Muzeum,

f) ustalanie zakresu czynności dla poszczególnych pracowników,

g) czuwanie nad prawidłową realizacją zadań programowych Muzeum:

– koordynowanie i kontrolowanie pracy pracowników,

– programowanie i kontrolowanie zakupu i gromadzenia zbiorów,

– organizowanie narad organizacyjno- programowych z pracownikami Muzeum.

h) współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się upowszechnianiem

kultury,

i) przyjmowanie, awansowanie i zwalnianie pracowników Muzeum,

j) odpowiedzialność za podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

k) odpowiedzialność za realizację polityki kulturalnej państwa oraz organów

administracji państwowej,

l) odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie muzeum zgodnie z obowiązującymi

przepisami,

ł) odpowiedzialność materialna za wszystkie powierzone składniki materialne Muzeum

oraz za ewentualne straty spowodowane niedopełnieniem obowiązków służbowych,

m) odpowiedzialność za dyscyplinę pracy, poziom, kulturę osobistą pracowników oraz efekty pracy Muzeum,

n) odpowiedzialność za właściwe i terminowe sporządzanie dokumentacji,

o) wydawanie w obowiązujących trybach regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,

p) pełnienie wobec zatrudnionych pracowników obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy,

r) wyznaczanie zastępstwa w razie nieobecności Dyrektora w pracy,

s) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta Olesna.

2. Do obowiązków Adiunkta Muzealnego opiekującego się działem historycznym należy:

a) prowadzenie badań nad przeszłością Ziemi Oleskiej,

b) prowadzenie działalności oświatowej,

c) współpraca ze szkołami i placówkami kulturalnymi, stowarzyszeniami itp., przeprowadzanie lekcji muzealnych,

d) organizowanie wystaw stałych i czasowych, oprowadzanie zwiedzających ekspozycje i udzielanie informacji,

e) opracowywanie scenariuszy i informatorów do wystaw,

f) opracowywanie i organizowanie wydawnictw muzealnych,

g) wpisywanie danych z działu historycznego do komputerowej bazy muzealiów i ksiąg inwentarzowych, prowadzenie dokumentacji powierzonych zbiorów muzealnych, tworzenie skatalogowanego archiwum kopii dokumentów, kronik, rękopisów dotyczących Ziemi Oleskiej,

h) udostępnianie zbiorów z działu historycznego do celów naukowych i edukacyjnych po uzyskaniu zgody Dyrektora placówki.

i) sprawdzanie bezpieczeństwa i stanu zachowania powierzonych zbiorów oraz zgłaszanie dyrektorowi Muzeum eksponatów muzealnych z działu historycznego wymagających konserwacji,

j) odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt i odpowiednie jego zabezpieczenie,

k) współpraca ze służbami konserwatorskimi,

l) prowadzenie działalności upowszechnieniowej poprzez przygotowywanie informacji reklamowych o działalności Muzeum, zaproszeń, plakatów, informatorów i innych, aktualizowanie danych na stronie internetowej muzeum oraz informacje dla środków masowego przekazu i publikacji,

ł) w razie potrzeby podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

m) udzielanie informacji o zabytkach regionu, szlakach turystycznych, ośrodkach rekreacyjno-sportowych, osobliwościach przyrodniczych w ramach obsługi punktu Informacji Turystycznej mieszczącego się w Muzeum,

n) pozyskiwanie funduszy w ramach pisania i realizacji programów operacyjnych, współpracę z mediami, redakcjami prasy lokalnej w zakresie upowszechniania tematyki związanej z pracą działu,

o) prowadzenie biblioteczki wydawnictw,

p) prowadzenie archiwum zakładowego oprócz dokumentacji finansowo- księgowej,

r) organizowanie  odczytów, prelekcji w ramach Czwartkowych Spotkań Muzealnych i innych.

3. Do obowiązków Adiunkta Muzealnego opiekującego się działem etnograficznym i archeologicznym należy:

a) prowadzenie działalności badawczej polegającej na opisie, analizie i interpretacji działalności kulturowej człowieka w jej społecznych, etnicznych i historycznych uwarunkowaniach oraz sprawowanie opieki nad zachowaniem i propagowaniem kultury ludowej regionu ( obrzędy, wierzenia, zwyczaje, wytwory sztuki itp.),

b) stosowanie form badawczych w postaci obserwacji i wywiadów, zbieranie materiałów terenowych w ramach swojej specjalizacji, sporządzanie dokumentacji opisowej i fotograficznej, prowadzenie ich ewidencji,

c) publikowanie w czasopismach lokalnych, fachowych lub wydawanie publikacji z zakresu etnografii i archeologii regionu,

d) prowadzenie działalności oświatowej poprzez współpracę ze szkołami i placówkami kulturalnymi, stowarzyszeniami itp., przeprowadzanie lekcji muzealnych,

e) organizowanie wystaw stałych i czasowych oraz oprowadzanie zwiedzających wystawy, udzielanie informacji,

f) opracowywanie scenariuszy i informatorów do wystaw,

g) opracowywanie i organizowanie wydawnictw muzealnych,

h) wpisywanie danych z działu etnograficznego i archeologicznego do komputerowej bazy muzealiów i ksiąg inwentarzowych, prowadzenie dokumentacji powierzonych zbiorów muzealnych,

i ) stała aktualizacja strony internetowej w zakresie etnografii,

j) wyszukiwanie i pozyskiwanie dla celów muzealnych wytworów kultury ludowej regionu drogą kupna lub darowizny,

k) udostępnianie zbiorów etnograficznych i archeologicznych do celów naukowych i edukacyjnych po uzyskaniu zgody Dyrektora placówki,

l) sprawdzanie bezpieczeństwa i stanu zachowania powierzonych zbiorów etnograficzno-archeologicznych oraz zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum eksponatów muzealnych z wyżej wymienionych działów wymagających konserwacji,

ł) pełnienie obowiązków kasjera Muzeum przestrzegając obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia operacji kasowych i ponosząc odpowiedzialności materialną za ich naruszenie, sprzedawanie w sklepiku muzealnym,

m) pozyskiwanie funduszy w ramach pisania i realizacji programów operacyjnych, współpracę z mediami, redakcjami prasy lokalnej w zakresie upowszechniania tematyki związanej z pracą działów,

n) organizowanie odczytów, prelekcji w ramach Czwartkowych Spotkań Muzealnych i innych.

4. Do obowiązków Pomocy Muzealnej należy:

a) utrzymywanie czystości w pomieszczeniach- sprzątanie pomieszczeń biurowych muzeum, pomieszczeń wystawowych, korytarzy, sanitariatów, magazynów, zaplecza gospodarczego, dbanie o czystość obejścia budynku i  patio,

b) czuwanie nad właściwą częstotliwością wywozu odpadów poprzez kontakt z przedsiębiorstwem „Remondis’,

c) odpowiedzialność za stan i bezpieczeństwo muzealiów i sprzętu znajdującego się w salach Muzeum,

d) sprawdzanie stanu sal ekspozycyjnych po otwarciu i przed zamknięciem Muzeum, sprawdzenie czy światło jest zgaszone, krany zakręcone, okna zamknięte.

e) dbanie o przestrzeganie regulaminu zwiedzania, udzielanie informacji i wyjaśnień zwiedzającym,

f) przeprowadzanie drobnych napraw i remontów,

g) pomoc techniczna w organizowaniu wystaw stałych i czasowych,

h) wykonywanie prac technicznych związanych z opracowaniem, udostępnianiem i przechowywaniem muzealiów,

i) pełnienie dyżurów podczas zwiedzania przez grupy i zwiedzających indywidualnych,

j) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora lub upoważnionego przez niego pracownika,

k) prowadzenie ewidencji frekwencji zwiedzających,

l) pomoc w sprzedaży w sklepiku muzealnym.

5. Do zakresu działań Głównego Księgowego należy:

a) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

b) współpraca z Dyrektorem Muzeum przy  opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych    dotyczących prowadzenia rachunkowości placówki,

c) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

d) współpraca z Dyrektorem przy tworzeniu projektu budżetu Muzeum, jego zmian oraz nadzór nad jego realizacją.

e) prowadzenie gospodarki finansowej, monitorowanie wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych oraz kontrola ich wydatkowania,

f) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

g) nadzór nad sporządzaniem dokumentów sprawozdawczości budżetowej Muzeum,

h ) nadzór nad rewindykacją wierzytelności Muzeum,

i) przygotowywanie dokumentów emerytalno –rentowych i zgłoszeniowych do Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych, współpracę z ZUS, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Państwową Inspekcją Pracy w sprawach dotyczących pracowników Muzeum,

j) dokonywanie czynności prawnych w zakresie finansowo-księgowym w ramach udzielonego pełnomocnictwa,

k) przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej Muzeum.

Wszyscy pracownicy Muzeum są współodpowiedzialni za powierzone im zbiory muzealne, sprzęt i materiały oraz za porządek i estetykę miejsca pracy, działu i najbliższego otoczenia. W przypadku powzięcia przez pracownika wiadomości o wystąpieniu na terenie zakładu pracy jakiejkolwiek awarii, obowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie pracodawcę oraz przedsięwziąć wszelkie możliwe działania mające na celu ograniczenie szkody. Zabrania się wynoszenia z zakładu pracy narzędzi, części zamiennych i innych materiałów stanowiących własność pracodawcy bądź jemu powierzonych. Pracownicy Oleskiego Muzeum Regionalnego poddawani są okresowej ocenie raz na dwa lata.

6. Z chwilą zatrudnienia pracownik powinien:

               

a) otrzymać pisemną umowę o pracę określającą rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania oraz termin rozpoczęcia pracy i przysługujące pracownikowi wynagrodzenie, a także zakres jego obowiązków,

b) zapoznać się z regulaminem pracy i instrukcjami obowiązującymi na jego stanowisku pracy,

c) odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także potwierdzić na piśmie fakt zapoznania się z tymi przepisami,

d) otrzymać nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących na stanowisku pracy oraz być poinformowanym o sposobie posługiwania się tymi środkami,

e) otrzymać nieodpłatnie niezbędną odzież i środki czystości,

f) posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Rozdział IV

Zasady planowania i sprawozdawczości pracy w Muzeum

1. Powierzone zadania, Muzeum wykonuje na podstawie rocznego planu pracy.

2. Plan pracy ma charakter zadaniowy i określa zadania nałożone na Muzeum w odpowiednich aktach prawnych i statucie oraz zlecone przez Burmistrza Miasta Olesna.

3. Ze swej działalności Muzeum składa Burmistrzowi Miasta Olesna roczne sprawozdanie.

4. Muzeum składa również sprawozdania dla GUS-u, oraz innych upoważnionych instytucji.

Rozdział V

Zasady podpisywania pism

1. Pisma wychodzące na zewnątrz podpisuje Dyrektor Muzeum.

2. Korespondencja dotycząca spraw finansowych Muzeum jak też i zlecenia oraz zobowiązania finansowe winny być parafowane przez Głównego Księgowego.

Rozdział VI

Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej

1. Kontrolę wewnętrzną w Muzeum w sprawach merytorycznych oraz porządkowych sprawuje Dyrektor.

2. Kontrolę w zakresie spraw finansowych sprawuje Dyrektor w porozumieniu z Głównym  Księgowym.

Rozdział VII

Czas pracy, dyscyplina pracy oraz zwolnienia z pracy

1. Czas pracy pracowników Muzeum na pełnym etacie wynosi 40 godzin tygodniowo.

2. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze etatu ilość godzin wynika z podzielenia w/w ilości godzin przez część etatu.

3. Muzeum czynne jest codziennie w godz. 7.30 – 15.30, w drugą niedzielę miesiąca od 14,00 -18,00, w soboty nieczynne.

4. Czas otwarcia wystaw dla zwiedzających jest regulowany odrębnie w zależności od pory roku

i zapotrzebowania.

5. Pracownicy Muzeum zobowiązani są do przestrzegania przyjętych zasad porządku

i dyscypliny pracy, pod rygorem stosowania kar regulaminowych.

6. Szczególnie rażącym naruszeniem ustalonego porządku i dyscypliny pracy jest:

a)  złe i niedbałe wykonywanie pracy oraz psucie materiałów, narzędzi i maszyn oraz wykonywanie prac niezwiązanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy,

b) niestawienie się  do pracy- spóźnienie się do pracy lub samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia,

c)  stawienie się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu, lub spożywanie alkoholu w czasie pracy lub miejscu pracy,

d)  zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,

e) niewykonywanie poleceń przełożonych,

f) niewłaściwy stosunek do przełożonych i współpracowników,

g) nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej, oraz przepisów w zakresie BHP i P.POŻ.

7. Czas pracy pracownik wykorzystuje wyłącznie na pracę zawodową. Załatwianie spraw

służbowych poza placówką w godzinach pracy powinno być uzgodnione z Dyrektorem

Muzeum, a czas nieobecności z tego tytułu wpisany do „Ewidencji wyjść służbowych”.

8. Każde spóźnienie się pracownika do pracy wymaga usprawiedliwienia, a czas spóźnienia

podlega w całości odpracowaniu.

9. Przybycie do pracy pracownicy potwierdzają podpisem na liście obecności.

10. Zwolnienia z części dnia pracy dla załatwienia ważnych spraw osobistych i innych niezwiązanych z pracą zawodową udziela Dyrektor Muzeum.

11. Czas takiego wyjścia jest ewidencjonowany w „Ewidencji wyjść w sprawach osobistych ” i podlega w całości odpracowaniu z wyjątkiem zwolnień do prac społecznych uregulowanych odrębnymi przepisami.

12. Pobyt pracownika poza godzinami pracy na terenie Muzeum wymaga każdorazowo zgody Dyrektora i może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach:

– niezbędnej pracy w godzinach pozasłużbowych,

– pracy społecznej wynikającej z charakteru pracy Muzeum,

– zebrania organizacji społecznych, których działalność związana jest z pracą Muzeum.

Rozdział VIII

Obsługa interesantów

Pracownicy Muzeum obowiązani są załatwiać indywidualne sprawy interesantów z uwzględnieniem interesu Państwa, interesu Miasta oraz zachowywać uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami.

Rozdział IX

Obowiązki pracownika i zakładu pracy.

1. Do obowiązków pracownika należy:

a) przestrzeganie prawa,

b) wykonywanie zadań Muzeum sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

c) informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów

znajdujących się w posiadaniu Muzeum, jeżeli prawo tego nie zabrania,

d) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,

e) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami oraz w kontaktach z obywatelami,

f) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,

g) przestrzeganie ustawowego czasu pracy i porządku,

h) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przepisów ppoż.,

i) przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników,

j) sumienny stosunek do mienia Muzeum oraz wszelkich urządzeń i materiałów stanowiących jego wyposażenie.

2. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi obowiązek każdego pracownika, który jest obowiązany w szczególności:

a) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami instrukcji technologicznych urządzeń stanowiących wyposażenie Muzeum,

b) dbać o należyty stan maszyn i urządzeń,

c) brać udział w szkoleniach i instruktażu w zakresie BHP.

3. Pracownik ma obowiązek pozostawić stanowisko pracy po jej zakończeniu w należytym porządku i stosownie do rodzaju pracy odpowiednio zabezpieczone. Za zabezpieczenie pomieszczeń i materiałów po zakończeniu pracy odpowiedzialny jest pracownik wyznaczony przez Dyrektora Muzeum.

4. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników:

a) przydzielenie pracownikowi określonej pracy i wskazanie miejsca jej wykonywania

oraz nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanej pracy w sposób zapewniający

efektywne wykorzystanie czasu pracy,

b) zorganizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy,

c) dostarczenie niezbędnych do pracy urządzeń, materiałów, odzieży ochronnej, oraz ich

napraw i wymian,

d) zapoznanie pracowników z przepisami BHP i P.POŻ,

e) zapoznanie pracowników z przepisami dot. przestrzegania tajemnicy państwowej

i służbowej,

f) wypłacanie pracownikom wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami

i umową o pracę,

g) zapewnienie pracownikom wszystkich należnych im świadczeń z tytułu stosunku

pracy,

h) ułatwianie pracownikom szkolenia  kwalifikacji zawodowych.

Rozdział X 

Przepisy ogólne:

1. Każdy pracownik ma prawo do wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

2. Pracownik może być zatrudniony poza normalnymi godzinami pracy, jeżeli:

– nastąpiły wyjątkowe przypadki także w nocy oraz niedziele i święta,

– zatrudnienie pracownika może nastąpić na wyraźne polecenie służbowe Dyrektora Muzeum, bądź z własnej inicjatywy pracownika po zaaprobowaniu przez Dyrektora Muzeum.

3. Urlop może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu, względnie w innym terminie uzgodnionym z Dyrektorem Muzeum.

4. Prowadzi się ewidencję czasu pracy, za niewykonanie  pracy z powodu spóźnień (usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych), załatwiania spraw osobistych i innych nie związanych z pracą zawodową, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia pod warunkiem odpracowania tego czasu w terminie uzgodnionym z Dyrektorem Muzeum, który potwierdza odpracowanie tego czasu w „Ewidencji wyjść w sprawach osobistych”.

5. Wypłata wynagrodzenia przelewana jest na konto osobiste pracownika lub odbierana u  kasjera Muzeum  ostatniego dnia każdego miesiąca.

6. Wynagrodzenie i inne należności wypłacane są tylko pracownikowi bądź osobie przez niego upoważnionej. Upoważnienie powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer dowodu osobistego.

Rozdział XI

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy

Stosuje się zasady usprawiedliwiania nieobecności  w pracy i spóźnienia się do pracy  zgodnie z przepisami  Kodeksu Pracy.

Rozdział XII

Urlopy wypoczynkowe.

Urlop wypoczynkowy w danym roku kalendarzowym ustala się w planie urlopów. Plan urlopów zawiera informację o wymiarze i terminie wykorzystania urlopu. Urlopy wypoczynkowe pracowników Muzeum przyznawane są  zgodnie z przepisami  Kodeksu Pracy.

Rozdział XIII

Nagrody i wyróżnienia

1. Szczególne przyczynienie się pracownika do wykonania zadań przez sumienne

wypełnienie nałożonych obowiązków pracowniczych, przejawianie inicjatywy w pracy,

podnoszenie jej jakości i wydajności stanowią podstawę do nagradzania pracownika.

2. Nagrodami są:

– nagroda pieniężna,

– pochwała pisemna,

– pochwała publiczna,

– dyplom uznania.

3. Nagrodę dla Dyrektora Muzeum przyznaje Burmistrz Miasta Olesna.

Rozdział XIV

Kary za naruszenie dyscypliny.

1. Stosuje się kary regulaminowe zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

Rozdział XV

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisy prawa pracy.

Każda zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej i uzgodnienia z Organizatorem.

Regulamin organizacyjny Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Olesna

i wchodzi w życie po zapoznaniu się z nim pracowników Muzeum w terminie nieprzekraczającym 2 tygodnie od chwili zatwierdzenia.

Metryczka
 • wytworzono:
  2020-08-19 16:08:28
  przez: Ewa Cichoń
 • opublikowano:
  2020-08-19 16:08:28
  przez: Ewa Cichoń
 • zmodyfikowano:
  2020-10-30 16:36:20
  przez: Ewa Cichoń
 • podmiot udostępniający:
  Oleskie Muzeum Regionalne
  odwiedzin: 1097
Rejestr zmian
 • modyfikacja strony
  2020-10-30 16:36:20
  przez: Ewa Cichoń
 • modyfikacja strony
  2020-08-24 11:42:02
  przez: Ewa Cichoń
 • utworzenie strony
  2020-08-24 11:41:50
  przez: Ewa Cichoń
Załączniki

Dodane do strony


 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY

  Szczegóły

  Data utworzenia
  2020-10-30 16:36:15
  Rozmiar pliku
  125.5 kB
  Ilość pobrań
  201
  Autor wpisu
  Ewa Cichoń

  Rejestr zmian

  Data zmian
  2020-10-30 16:36:20
  Rodzaj akcji
  Dodanie pliku do strony
  Autor zmian
  Ewa Cichoń

« Powrót do poprzedniej strony